Óvodai beiratkozás

Köszönjük, hogy meglátogatta óvodánk honlapját.

 

Több mint száz éve alapított óvodánk jelenleg 10 csoporttal, 3 telephelyen működik. Idei évben felvett gyermekek száma 236 fő.

Valljuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelésében óvodapedagógusaink elsődleges partnerei a szülőknek.

Óvodapedagógusaink felkészülten, szeretetteljes légkörben várják az ide érkező gyermekeket.

Óvodánk a „SZIROMBONTOGATÓ” helyi nevelési program alapján dolgozik, melyet nevelőtestületünk dolgozott ki a helyi adottságok és igények figyelembevételével.

2006. júniusa óta kiegészítettük programunkat a Kompetencia alapú óvodai programcsomaggal, melynek tesztelésében óvodapedagógusaink is részt vettek.

 

Célunk:

 

Az óvodánkba felvett 3-7éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, az egyénre irányuló differenciált felkészítés, szociális érettség elérése.

Óvodánkban a célok eléréséhez kiemelten foglalkozunk:

  • Az anyanyelvi fejlesztés és a kommunikáció, különböző formáinak alakítása nevelő tevékenységünk kiemelt célja.
   A veszélyeztetett, ingerszegény, gyenge verbális képességű anyanyelvi környezetből érkezők felzárkóztatása, fejlesztése.

 

  • A néphagyományokon keresztül végzett tevékenységekkel lehetőség biztosítása a szabad önkifejezésre. Különféle technikai eljárások széles körű alkalmazásával a helyi néphagyományok, népi eszközök, népi kismesterségek alaposabb megismerése, tehetséggondozás, felzárkóztatás.

 

 • Környezettudatos nevelés az óvoda pedagógiai küldetésének szellemiségében hangsúlyosan jelen van, a környezettudatosságra nevelés és a mindennapok pedagógiai megoldásaiban is a környezeti nevelés prioritások alapján működik.

 

Fejlesztőpedagógusok segítik a gyermekek egyéni fejlesztését, melyhez a fejlesztő játékok és fejlesztő szobák biztosítottak.

Gyógypedagógus segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, egyéni fejlesztését.

2013/2014-es nevelési évtől 3 fő pedagógiai asszisztens segít bennünket feladataink ellátásában.

 

Amit kínálunk:

 

  • Egészséges, biztonságos a gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztő környezet

 

  • A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő napirendet

 

  • Színes játéktevékenységeket, játékba ötvözött tanulást

 

  • Kreatív, innovatív óvodapedagógusok nagy tapasztalattal és szakértelemmel való nevelését, fejlesztését

 

  • A család - óvoda együttműködés különböző formáit: beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok, kirándulások, közös tevékenységek, bálok, vásári rendezvények

 

  • Változatos programokat: úszásoktatás, hitoktatás, kirándulások, séták, környezetvédelmi-munkacsoporton keresztül környezetünk megismerését és óvását, hagyományőrzés keretében kézművesség és néptánc

 

  • Óvónői bábcsoport és más művészeti együttesek előadását

 

  • Preventív, tartásjavító torna

 

  • Néptánc

 

  • Gyógypedagógiai és logopédiai ellátás

 

  • Ovifoci

 

Óvodánk gyermekközpontúságával, gondtalan, játékos, tapasztalati úton való ismeretszerzés biztosításával  törekszik a gyermekek  iskolai életmódra való felkészítésére.

Minden gyermeket és szülőt személyesen is szeretettel várunk.

 

Tolnai Zsuzsanna

óvodavezető